About Us

By Lisa

Oromio Rural-Health Initiative has been a dream for the Minnesota Ethiopian immigrant community for four years.  This February, our team, which included two immigrants, four Americans and 4 members from Uganda and Kenya, made the dream come true.  It took 3 years to raise money and donations of supplies.  


We spent 2 weeks traveling to remote communities where even basic medical care is unavailable.  We worked with medical staff and students from Ambo University to care for over 3500 patients.  


The best part is that with the donations we brought and a little education, we left behind a team from Ambo prepared to continue regular mobile clinics.   This was my second mission trip like this.  It’s hard work and very difficult to see such great need and not be able to do much.  But we brought hope, and we left feeling confident that this was not the one and only chance these people had to get help. We always work with local health officials to prepare them to continue this work  I am so thankful to have had this opportunity once again. I cant wait for our next trip.


This picture is our “pharmacy” at a school an hour’s drive beyond where the roads ended.  Our supply trunks and a couple benches from the school were our only furnitureon the bare ground under a tree.  People came from miles to see us, waiting for hours in the sun.  Please pray that COVID does not reach them.  They don’t even have a health system to worry about overwhelming.


Ambo Unversityn tola ooleyyii Biyyioota garaagaraa irraa dhaqanii tajaajila tolaa ogeeyyee fayya Ambo waliin hawasa naannoo Ambo ti kennaniif waraqaa ragaa fii uffannaa aadaa kennaniif.

Akkuma gara oliittis ibsine karoorri armaan olitti Oromia Rural Health Initiative baafate socho’e akkuma karoora keenyaatti galama gaye. Tajaajila fayya naannoo Ambo aanaalee sadi bakka afuritti kenname. Tajaajilli kunis ogeeyyii America, Anduras , Kenya fi Uganda irraa dhufaniin ilkaan, ija, fi dhibee keessaaf yaalii godhamee jira.

ojiin kun qabeenyaa Amerikaa irra doolara miliyona walakka ta’u kan fudhate youu ta’u Akkasumas University n Ambo gumacha qarshii miliyoona tokkotti dhiyaatu akka bara baraan godhan Dr. Guddatan dubbatanii turan. Tajaajilli fayya Oromia Rural health Initiative Unversity Ambo waliin ta’un kenne ogeeyyii fayya Unversity Ambo kan irmaachise akka ta’ef tattafiin hawaasa isaaniif kennan gudda ta’uu ibsaa haala mijeessuu tajaajila fayyaa tolaa kana gochuu keesatti Unversity n Ambo akka waan qooda guddaa taphateef galatoomaa jichuu barbaanna.

Ogeeyyiin kunis turtii guyyaa kudha shan fi kennaniin namoota kuma sadiif dhibba shanii amma kuuma shan ta’aniif kennuu isaaniin ojii baay’ee gammachiisaa ojjatanii gara dhufanitti nagaan deebi’anii jiru.

Welcome to Oromia Rural Health Initiative!

Haala ojii keenya bara 2019

Nutillen ojii keenya wal-fakkaataa itti fufuu waan barbaannuuf akkasumas namoonni ojii walfakkaatu ojjatuu barbaadan tarkaafiiwwan keessa drabamu baruuf gargaara.

Galii keenya kan nuti keewwannuuf gola yaadanoof motora ojii keenya itti aanuu waan ta’eef akkasumas waantota duubatti deebinee ojjannu nu duraa hafan akka nu yaadachiisuuf, marsaan duraa haa goolabamu malee haala wal fakkaatuun kani itti fufnu waan ta’eef akka turu murteeffanne jechuudha.

Ojiin kun kan jalqabame wagagga afur dura yoo ta’u kan galma gaye, bara 2019 seera qabeessa ta’ee ijaaramuun February 2020 ojii isaa isa jalqabaa Unversity Ambo waliin ta’un milkiin xumuratee jira.

Haala itti socho’aa ture kan asii gadii kana yoo ta’u haala itti fufuuf deemnuun fuunduratti kan ittin dhiyaannu ta’a.